Структурні підрозділи

 • Департамент геології та науково-виробничої діяльності
  Т.в.о. директора департаменту:

  Біліменко Віктор Анатолійович

  Телефон: (0532) 56-60-18


  Напрямки діяльності:
  • розробка перспективних та річних планів проведення геологорозвідувальних робіт для підприємств державної та приватної форм власності на основі наукового аналізу геолого-геофізичної інформації, матеріалів буріння і випробування;
  • координація наукових робіт, що виконуються підприємством;
  • супровід, контроль і оперативний аналіз результатів буріння, ГДС і випробування свердловин; видача рекомендацій по зміні інтервалів відбору керну, ВПК, ВПТ;
  • аналіз причин негативних результатів буріння та видача пропозицій по подальших напрямках пошуково-розвідувальних робіт на площах;
  • аналіз резервного фонду підготовлених структур, визначення об’єктів першочергового введення в пошукове буріння;
  • оперативна оцінка запасів та ресурсів вуглеводнів;
  • обґрунтування доцільності пошуково-розвідувального буріння на родовищах і площах;
  • виконання робіт по ліцензуванню об’єктів;
  • побудова геолого-технологічних моделей нафтогазових об’єктів за допомогою програмних засобів, в т.ч. Petrel;
  • обробка геолого-геофізичних матеріалів за допомогою апаратно-програмних засобів.

  – Відділ тематичних робіт, оперативного підрахунку та апробації запасів та ресурсів

  – Відділ аналізу геолого-геофізичних матеріалів, матеріалів буріння з метою розробки стратегічних планів ГРР та обгрунтування пошуково-розвідувальних робіт

  – Відділ реалізації геологічних задач за допомогою апаратно-програмного комплексу

  – Відділ наукових досліджень та геолого-технологічного моделювання на базі програмного комплексу Petrel

  – Топографо-геодезичний загін

 • Департамент дослідження кернового матеріалу, стратифікації та кореляції

  Директор департаменту:

  Шумакова Ірина Дмитрівна

  Телефон: (0532) 50-60-18


  Напрямки діяльності:
  • опис і відбір зразків керна;
  • проведення комплексу лабораторних досліджень керна;
  • кореляція розрізів з підготовкою літофаціальних даних і зведених розрізів до підрахунку запасів;
  • палеонтологічне і петрографічне вивчення зразків керна;
  • вивчення відбиваючої здатності вітриніту, для визначення термальної зрілості порід;
  • стратиграфічна та попластова розбивка свердловин;
  • складання схем кореляції відкладів з виділенням реперів;
  • своєчасне і якісне ведення матеріалів вивченості родовищ;
  • виконання робіт по договорах зі сторонніми організаціями;
  • виконання тематичних робіт відповідно до пооб’єктного плану підприємства;
  • проведення оперативної обробки кернового матеріалу по свердловинах, що буряться;
  • виготовлення петрографічних та палеонтологічних шліфів, аншліфів, штуфів, циліндрів;
  • ведення геологічного супроводу буріння свердловин;
  • участь у складанні геологічної частини проектів, звітів по підрахунку запасів: написання розділу “Стратиграфія”, складання проектного літолого-стратиграфічного розрізу, таблиць стратиграфічного розчленування та попластової кореляції;
  • участь в провадженні нової техніки і нових методів досліджень;
  • участь у розробці методик пошуково-розвідувальних робіт та дослідження зразків на сланцевий газ, газ ущільнених колекторів та центральнобасейнового типу;
  • проводить визначення мінерального та кількісного складу гірських порід на рентгенівській установці (дифрактометр) та електронному мікроскопі з використанням джерел іонізуючого випромінювання ;
  • складання звітів за результатами робіт по темах, захист на НТР.

  – Відділ тематичних робіт, оперативного підрахунку та апробації запасів та ресурсів

  – Відділ літології та петрографії

  – Відділ кореляції продуктивного розрізу та робіт з керном

  – Керносховище

 • Департамент дослідження свердловин та розробки родовищ

  Директор департаменту:

  Дворецький Роман Богданович

  Телефон: (0532) 56-60-18


  Напрямки діяльності:
  • складання планів ДПЕ свердловин, проектів ДПР та проектів промислової розробки покладів нафти і газу;
  • написання звітів техніко-економічного обґрунтування коефіцієнтів вилучення нафти, газу, конденсату;
  • вивчення вуглеводневих систем в пластових умовах – відбір і дослідження глибинних проб пластової нафти, рекомбінування та лабораторний аналіз газоконденсатних систем на установці фазової рівноваги УГКН-1;
  • проведення спеціальних газоконденсатних дослідженнь на свердловині за допомогою малої пересувної сепараційної установки (УДК-1);
  • газогідродинамічні дослідження свердловин зі спуском та без спуску глибинних приладів – дослідження на стаціонарних і нестаціонарних режимах фільтрації, заміри пластового (вибійного) тиску і температури;
  • дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей зразків керну, визначення акустичних властивостей та питомого електричного опору зразків в пластових умовах, за допомогою установки УДПКПУ;
  • вивчення впливу бурових та промивальних рідин на процес кольматації привибійної зони свердловини в пластових умовах, за допомогою установки УДПКПУ;
  • вивчення впливу рідин інтенсифікації на можливість відновлення (покращення) поточної проникності порід колекторів в пластових умовах, за допомогою установки УДПКПУ;
  • написання звітів авторського нагляду і аналізу поточного стану розробки родовищ.

  – Відділ проектування та облаштування родовищ

  – Відділ по вивченню пластових систем та складання проектів розробки

  – Відділ з розробки техніко-економічних обгрунтувань

  – Загін промислово-геологічних досліджень свердловин №1

  – Загін промислово-геологічних досліджень свердловин №2

  – Загін промислово-геологічних досліджень свердловин №3

  – Комплексна аналітична лабораторія по вивченню колекторських властивостей порід, вод, нафти, газу, конденсату, тампонажних та бурових розчинів

  -Відділ розробки проектно-кошторисної документації

 • Департамент оцінки запасів та ресурсів

  Директор департаменту:

  Довганич Андрій Васильович

  Телефон: (0532) 50-60-18


  Напрямки діяльності:
  • аналіз ступеня вивченості родовищ, що розвідуються, їх готовність до геолого-економічної оцінки;
  • видання рекомендацій по розвідці родовищ;
  • обґрунтування завдання по приросту запасів вуглеводнів;
  • провадження обґрунтування підрахункових параметрів для поточної і кінцевої оцінки запасів газу і нафти з відповідною графікою по родовищах, що досліджуються;
  • складання кінцевих звітів з геолого-економічної оцінки запасів вуглеводнів по мірі підготовки родовищ до промислового освоєння і представляють їх на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин України:
  • узагальнення промислово-геофізичних досліджень та комплексну їх обробку по свердловинах нафтогазових родовищ;
  • розчленування розрізу свердловин по літології з простеженням характеру розвитку порід-колекторів продуктивних горизонтів та визначення реперних пластів;
  • виділення ефективних товщин продуктивних пластів, газо- і нафтоводяних контактів та ін;
  • оцінка ємкісно-фільтраційних властивостей порід різної літології (теригенних, карбонатних, хемогенних, кристалічних);
  • визначення і обґрунтування граничних значень пористості та нафтогазонасиченості колекторів продуктивних горизонтів.

  – Відділ по підрахунку запасів, закінчених розвідкою родовищ

  – Відділ оцінки ресурсів та приростів запасів вуглеводнів

  – Відділ геофізичних досліджень:

   • Сектор оперативної обробки матеріалів ГДС з визначення об’єктів до випробування в свердловинах
   • Сектор комплексної інтерпретації матеріалів ГДС з підготовки геофізичних параметрів до підрахунку запасів вуглеводнів
 • Департамент екології, гідрогеології, вивчення та прогнозу термобаричних умов

  Директор департаменту:

  Скирда Микола Леонідович

  Телефон: (0532) 61-22-28


  Напрямки діяльності:
  • Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища в межах території діяльності підприємств нафтогазового та агропромислового комплексу;
  • Інженерно-геологічні вишукування на майданчиках будівництва (спорудження) свердловин;
  • Буріння свердловин для спостереження за станом підземних вод водоносних горизонтів;
  • Буріння свердловин під сваї, шурфи діаметром 250мм для будівництва;
  • Геолого-економічна оцінка запасів родовищ підземних вод;
  • Геолого-економічна оцінка запасів родовищ нафти та газу;
  • Оформлення пакету документів на ліцензування ділянок надр (отримання спеціальних дозволів) для геологічного вивчення, геологічного вивчення в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод, будівельних пісків;
  • Розробка проектів на спорудження водних свердловин;
  • Виготовлення та оформлення паспортів на водні свердловини та водні об’єкти;
  • Визначення придатності води наявних джерел для зрошення;
  • Оперативне визначення вмісту поживних речовин та гумусу в грунтах;
  • Визначення типу та ступеню засолення грунтів;
  • Розробка проектів дослідно-промислової розробки підземних вод;
  • Розробка звітів з ОВД (оцінка впливу на довкілля);
  • Розробка розділу з ОВНС до робочого проекту;
  • Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • Проведення робіт з інвентаризації стаціонарними джерелами викидів в атмосферне повітря;
  • Проведення робіт по контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;
  • Проведення радіаційного контролю на виробничих майданчиках (насосно-компресорних труб, ємностей для зберігання шламу) в нафтогазової галузі

  Відділ гідрогеології, інженерно-геологічних та термобаричних умов:

  – Загін з інженерно-геологічних вишукувань та моніторингу навколишнього середовища

  – Відділ екології